8.2.c.学生的学习成果:学术和学生服务

 

2.该机构识别预期成果,评估了延伸至它实现这些成果,并提供基于以下方面的分析结果寻求改善的迹象:

          C。学术和学生服务,支持学生的成功。
          (学生的学习成果:学术和学生服务)

学术和学生服务

 • 学术指导

 • 招生

 • 竞技

 • 网赌网址app服务

 • 健康和保健(网赌网址app娱乐)

 • 领导力和公民参与

 • 职业和专业发展

 • 计算和信息服务

 • 咨询和就业服务

 • 残疾人通道和学生支持服务

 • 经济资助         

 • 西班牙/拉丁美洲推广       

 • 图书馆               

 • 数学和科学学习中心

 • 公共安全         

 • 注册员

 • 生活小区

 • 学生健康服务

 • 学生生活

 • 学生取向                 

 • 写作实验室